CA ES

AVÍS I RECOMANACIÓ

Per poder visualitzar correctament aquesta web actualitzi el seu navegador aquí o instal·li altres navegadors com Firefox o Chrome.

POLÍTICA D'ÚS

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Informació general d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació:

PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA Domicili social: c. Astúries, 9 - 17003 Girona Dades d'inscripció en el Registre Mercantil de Girona: Tom 336, Llibre 248, Secció 3a, Foli 36, Full 4694 Codi d'identificació fiscal número: A-17063579. Adreça electrònica: administracio@prodaisa.com Tel. (+34) 972 20 20 78

TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL WEB

Usuari

Fer servir aquest web li atribueix la condició d'usuari i expressa que accepta plenament i sense reserves totes les condicions generals publicades per PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA tan aviat com entri al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables. Tota utilització que no sigui l'autoritzada està expressament prohibida. A més, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA està facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web en qualsevol moment, sense avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

Modificacions

PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos cal publicar aquesta actuació i fer-la saber amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar la presentació i configuració del web unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ.

Accessibilitat

El web ha estat dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, gràcies a les quals poden fer-lo servir tota mena d'usuaris, incloent-hi els qui sofreixen algun tipus de discapacitat.

Amb aquesta finalitat, el web s'ha desenvolupat d'acord amb les normes WCAG (web content accessibility guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el nivell AA, normes de contingut accessible en Web 1.0. A més, la presentació es basa en la recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2), i s'ha utilitzat l'estàndard recomanat en el llenguatge HTML, havent verificat les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

Accés i ús del web

L'accés i ús del web són gratuïts i està destinat a clients de l’empresa, amb caràcter general. A partir del registre i verificació prèvia de l'usuari es podrà accedir a determinades informacions i serveis oferts per mitjà del web, i usar-los.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari ni contrasenya, així com a comunicar a PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA , amb la màxima brevetat, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés a aquestes dades per un tercer.

Restriccions d'ús

Quan entra al nostre lloc web està autoritzat de manera expressa a visualitzar tota la informació que hi està continguda, així com a fer-ne reproduccions privades en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i posteriorment no se cedeixin a tercers. Per tant:

No està autoritzat a reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda en el web, llevat que tingui l'autorització del titular dels drets corresponents o que aquestes accions siguin permeses legalment.

No està autoritzat a fer servir la informació continguda en el web amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, enviar missatges no sol•licitats adreçats a diverses persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar de cap manera aquesta informació.

No està autoritzat a suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificadores dels drets d'PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA o dels seus titulars incorporats, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme de protecció.

No està autoritzat a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s'emmagatzema la informació del web.

No està autoritzat a fer pràctiques o actes d'inundació en l'ús o a conseqüència de l'ús del web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda, o d'altres de comercials, a diverses persones sense la seva sol•licitud o consentiment previs, ni qualssevol altres missatges no sol•licitats ni consentits prèviament a diverses persones, ni a enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats ni consentits prèviament, ni utilitzar llistes de distribució que es puguin consultar per mitjà del web.

Qualsevol infracció del que disposa aquest paràgraf es considera una infracció dels drets de propietat intel•lectual de titularitat d'PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA Per tant, hi ha les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte i la infracció es pot perseguir mitjançant les accions administratives, civils o penals corresponents.

Titularitat dels continguts

Tota la informació continguda en aquest web, incloent-hi imatges, dissenys gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel•lectual i industrial d'PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA Correspon a PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA exercir de manera exclusiva els drets d'explotació de la propietat intel•lectual esmentada, de qualsevol manera i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA no cedeix totalment ni parcialment, ni concedeix cap mena de llicència ni autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel•lectual o industrial o de qualsevol altre tipus relatiu al web.

A més, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA garanteix que els continguts, inclosos els de propietat intel•lectual, no són il•lícits ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no poden tenir caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista o que de qualsevol manera fomenti la violència. A més, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA ha d'adoptar les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o la moral.

És una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda en el web, tret que es tingui l'autorització del titular dels drets corresponents o això sigui permès per la llei.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Respecte a l'exclusió de garanties i responsabilitats, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA no ha de respondre pel que segueix:

1. Els danys i perjudicis de tot tipus que es deguin als productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats per mitjà del web, en particular d'aquests:

• L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes o serveis oferts de manera no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o les condicions que siguin aplicables.
• La infracció dels drets de propietat industrial i intel•lectual.
• La infracció del secret professional.
• La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut.
• Els actes de competència deslleial.
• La publicitat il•lícita o els actes constitutius de delicte o pornogràfics.
• La il•licitud o manca de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmesos o posats a disposició dels usuaris, incloent-hi les informacions i serveis prestats per tercers o pels usuaris per mitjà del web.
• L'incompliment o compliment defectuós o acabament per qualsevol causa dels contractes fets amb tercers amb motiu de la prestació de serveis per mitjà del web.
• La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer feta per l'usuari.

2. PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA només respon dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright com una marca o propietat intel•lectual o industrial d'PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA

3. Els danys i perjudicis de tot tipus que es deguin al coneixement per tercers no autoritzats del tipus, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que ofereix.

4. Els danys i perjudicis de tot tipus que es deguin a errors en l'accés o ús del lloc web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o del seu contingut, tot i que es comprometi a evitar-los, a actualitzar-lo o a rectificar aquest contingut. És a dir, se n'exclou la responsabilitat per la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com respecte de les fallades en l'accés a les pàgines del web o a les pàgines en què es presten els serveis.

5. Els danys i perjudicis de tot tipus deguts a la informació que s'exposa en el seu lloc web o la informació a què aquest web remeti per mitjà d'enllaços hipertextuals o links. La finalitat dels enllaços que apareixen al lloc és purament informativa. PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA no és en cap cas responsable del resultat que vostè pretengui obtenir anant als enllaços esmentats. Per tant, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA no ha de respondre per res d'això:

• La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
• La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat del contingut que es mostra en els llocs enllaçats.
• El manteniment, prestació o transmissió dels continguts que es mostren en els llocs enllaçats.

6. Els danys i perjudicis de tot tipus deguts a virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers per mitjà del web que causin alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

7. En cap circumstància, inclosa la negligència, la pèrdua de negoci, la pèrdua d'ús, la pèrdua de beneficis, la pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents a causa de l'accés o de l'ús dels serveis del web, o que d'una altra manera siguin dins l'àmbit del web.

8. Els danys i perjudicis que es derivin del coneixement que tinguin tercers no autoritzats del tipus, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades personals.

En relació amb la limitació de responsabilitats, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA rebutja totes les garanties respecte dels serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, incloses, però no limitades a les garanties implícites de comercialització i adequació a finalitats específiques i a les garanties obligatòries de protecció davant d'un incompliment.

Ús de cookies

PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA fa servir en el web cookies pròpies i d'empreses col•laboradores per millorar l'experiència de l'usuari i oferir-li els millors serveis.

Si navega pel nostre web accepta l'ús de les cookies en les condicions que estableix la política de cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb què es connecta al web i que aquest arxiva. S'associen solament al seu navegador i no proporcionen dades personals. Les cookies no poden malmetre el dispositiu i, a més, són molt útils perquè ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Pot consultar els passos per deshabilitar la instal•lació de cookies en les seccions d'ajuda dels llocs web de cada navegador.

Durada i acabament

En principi, l'accés i l'ús del web tenen una durada indefinida. No obstant això, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA es reserva el dret de donar per acabat o suspès l'accés i ús del web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, cal advertir prèviament de l'acabament o suspensió de l'accés o ús del web.

Indemnització de l'usuari

De manera expressa l'usuari es compromet a indemnitzar PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA i la resta de societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, per qualsevol mena de danys i perjudicis (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats de l'incompliment per l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si escau, així com a col·laborar amb PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o s'invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per aquesta causa. A més, l'usuari es compromet a fer els màxims esforços per evitar o, si escau, mitigar els efectes danyosos i perjudicials que es derivin d'aquest fet per a PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les condicions establertes s'han de regir per la llei espanyola. PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA i l'usuari, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, se sotmeten als tribunals i jutjats del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals. En cas que l'usuari tingui el domicili fora de l'Estat espanyol, PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

Política de protecció de dades

Política de protecció de dades de caràcter personal

PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA garanteixen complir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals. Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el seu honor i intimitat personal i familiar. Es tracta de protegir els drets fonamentals de l'individu i, en concret, els que preveu l'article 18 de la Constitució espanyola.

Quan s'obtinguin les dades cal informar en tot moment de la finalitat del tractament de les dades i de l'existència d'un fitxer degudament declarat a l'Agència de Protecció de Dades, per bé que hi ha altres dades personals que, a causa de les seves característiques temporals, una vegada complerta la finalitat s'eliminaran d'acord amb totes les garanties legals.

Li comuniquem que hi ha determinats camps en el formulari que és obligatori emplenar (marcats amb un asterisc) a fi de poder dur a terme adequadament la petició. En els camps restants és voluntari incloure-hi les dades.

L'usuari ha de saber que emplenar el formulari i enviar les dades sol•licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s'ha llegit i s'ha acceptat de manera expressa i que, per tant, autoritza de manera inequívoca i expressa el tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat esmentada.

L'informem que, en cas que per mitjà d'aquest lloc contracti productes o serveis energètics, les dades obtingudes s'incorporaran a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat d'PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA de clients i clients potencials, amb la finalitat que pugui continuar el procés de contractació iniciat i perfeccionar-lo.

PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que exigeix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer-ho s'han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades, tenint en compte l'estat de la tecnologia. No obstant això, ha de tenir present que les mesures a Internet, a causa de les seves característiques i el seu caràcter global, no són inexpugnables.

Pel que fa a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que amb caràcter general les dades personals no se cediran a terceres entitats, tret dels casos en què la cessió respongui al compliment d'una obligació legal o també quan hi hagi una relació contractual per encàrrec de tractament per prestar un servei. En tot cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d'aquest tipus només es pot dur a terme amb el consentiment exprés de l'usuari.

Malgrat això, vostè consent de manera expressa el tractament de les seves dades perquè puguem trametre-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi mitjans telefònics i telemàtics i electrònics (entre d’altres, per correu electrònic i SMS), informació comercial dels productes i serveis comercialitzats per PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA i les seves o tercers relacionats amb el subministrament d'energia, els serveis manteniments energètics i d'equips, les telecomunicacions i Internet, els serveis financers i les assegurances, l'equipament i l’assistència a la llar, automoció i afins, oci, restauració, hostaleria, viatges i electrònica o per fer realitzar prospeccions relacionades amb els productes o serveis esmentats, així com la cessió a les empreses de PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA o les seves filials amb aquesta mateixa finalitat.

Per acabar, s'informa que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, concedeix als interessats la possibilitat d'exercir un seguit de drets que els permeten garantir i protegir de manera real i efectiva el seu dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar. Per assolir aquest objectiu, els usuaris del lloc web estan legitimats per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la normativa legal i reglamentària sobre protecció de dades personals. Per exercir aquests drets cal trametre una sol·licitud escrita i signada a c. Astúries, 9 - 17003 Girona, a PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A., PRODAISA o preferentment a l'adreça de correu electrònic administracio@prodaisa.com amb la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat i petició en què es concreti la sol·licitud.

<   REGISTRE